KORISNIK: __________________________________________________________ (navesti naziv Gospodarskog društva, institucije ili drugog pravnog osobe i identifikacijski broj) iz ___________________ uosobe i br. _______________________________________ AUTOR: ______________________________ iz ____________________________ uosobe i br. __________________________ Općina __________________________ žiro-račun broj _______________________ sa saradnicima – da – ne (nepotrebno precrtati) Korisnik i autor su zaključili sljedeći:

UGOVOR O AUTORSKOJ SARADNJI

Članak 1.

Autor se obvezuje _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Članak 2.

Autor se obvezuje da će djelo izČlanaka 1. završiti i predati korisniku do _______ _____________________________________________________________________

Članak 3.

Autor ovim ugovorom prenosi na korisnika pravo iskorišćavanja djela izČlanaka 1. Ugovora. Korisnik ne može pravo iz stavka 1. ovog Članaka prenositi na treće osoba bez suglasnosti autora.

Članak 4.

Korisnik se obvezuje da će autoru na ime autorskog honorara isplatiti iznos od KM _________________(konvertibilnih maraka) slovima (___________________) neto-bruto, na žiro-račun br. ________________ kod ________________ banke u _____________ .

Članak 5.

Plaćanje će biti izvršeno u okviru _______ dana od dana predaje korisniku ____________________.

Članak 6.

Isplata autorskog honorara izvršit će se preko " _____________" d.d. _____________.

Članak 7.

U slučaju da je djelo stvoreno saradnjom dva ili više osobe, obračun autorskog honorara izvršit će se na temelju ugovora zaključenog među koautorima. Isplata će se izvršiti u roku _______ dana nakon prijema računa.

Članak 7.

Posebna utanačenja autora i korisnika _____________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Članak 8.

Sva moralna i imovinskaa prava autora, koja za njega proistjeću iz ovog ugovora, štitit će _______________________ .

Članak 9.

Na sve što nije utanačeno ovim ugovorom primijenit će se odgovarajuće odredbe Zakona o autorskim i srodnim pravima Bosne i Hercegovine i odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 10.

Sve eventualno nastale sporove po ovom ugovoru Ugovaratelji će rješavati sporazumno. U slučaju da se eventualni spor ne može riješiti sporazumno nadležan je sud __________ u _____________.

Članak 11.

Ovaj ugovor načinjen je u 4 (četiri) primjerka od kojih je jedan za autora, a 3 (tri) za ____________ .

Članak 12.

Utanačeno u _____________, dana _____________, 2018. godine.

AUTOR

KORISNIK